سامانه ثبت نام خادمین افتخاری

اطلاعات کاربری

اعتبارسنجی داوطلب از طریق ارسال کدرهگیری

به منظور دسترسی به اطلاعات ثبت شده، ابتدا از طریق شماره تلفن همراه ثبت نام نمایید

نمونه: 9121234567

بررسی کدرهگیری

کدرهگیری به تلفن همراه شما ارسال می شود

کد دریافت شما از طریق تلفن همراه را در اینجا وارد نمایید

شرایط عمومی

شرایط زیر را مطالعه و در صورت موافقت ادامه دهید

مشخصات فردی

اطلاعات فردی خود را به نحو صحیح وارد نمایید

نمونه: 1234567890
نمونه: 1364/05/04

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی را به نحو صحیح وارد نمایید

وضعیت جسمانی

وضعیت تحصیلی

سوابق شغلی

سوابق ایثارگری

تعهدنامه

شرایط زیر را مطالعه و در صورت موافقت ادامه دهید

اسناد و مدارک

اسناد و مدارک درخواستی را بارگزاری نمایید

اسناد مربوط به داوطلب

اسناد اعضای خانواده